Områdes information

  Gransäter Samfällighet

       Bullerbyn i Alsike

Torpet

Samfälligheten äger och förvaltar genom styrelen ett torp med anor från 1900-talets början. Byggnaden är en av tre återstående torp längs Boängsvägen som  ursprungligen byggdes av järnvägsarbetare vid den närliggande järnvägen. 

Byggnaden är i dagsläget stängd för användning.


För frågor om torpet kontakta vår torpansvarige i styrelsen på torp@gransater.se

Grönområden

Det finns ett antal grönområden inom samfälligheten som består av ungefär lika delar äng/fält och skog. På tre ställen inom dessa grönområden finns fornlämningar från järnålder som bevarats vid anläggandet av området.
Hela Alsike är rikt på fornlämningar, för den intresserade finns mer information att hämta på riksantikvarieämbetets hemsida och sökverktyget "Fornsök".

https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/


Under 2019 har det gallrats flera träd, restprodukterna från stammar har boende i området tagit vara på, övriga restprodukter från grenar har flisats och spridits som gödning.Vatten

Samfälligheten och alla fastigheterna är anslutna till Knivsta kommunens kommunala vatten och avloppsnät. 

Avtalet för vatten och avlopp upphandlas centralt och faktureras till samfälligheten som vidarefördlar ut avgiften via medlemsavgiften.

Respektive hushåll har vid huvud-vatten-avstängningskranen en egen vattenmätare. Denna mätare läses av manuellt av respektive hushåll och rapporteras elektroniskt en gång per kvartal för avstämning och debitering.

Avlopp

Då vi geografiskt befinner oss nedanför det kommunala avloppsnätet i Alsike, samlas allt avloppsvatten från våra fastigheter i en av sammfälligheten ägd uppsamlingspunkt/brunn vid den södra infarten. Därifrån pumpas avloppsvattenet med hjälp av två pumpar vidare till kommunens avloppssystem.

Som i alla avloppssystem kan det bli stopp. I Gransäters avloppsrör har det varit onormalt många störningar under de snaste åren, pga av nedspolat matfett, tops och våtservetter som fastnar i rören och våra pumpar, med totalt stopp och extremt dyra akuta spolningar av rören till följd.

Sophantering

Området har centralt upphandlad sophantering av Knivsta kommun.

I soprummen finns det två typer av sopkärl, större gröna  för hushållsavfall och mindre bruna som är avsedda för komposterbart matavfall.

Tänk på att stänga påsarna ordentligt så att det inte hamnar matrester fritt i kärlen.

Matavfallet lägger du i bruna papperspåsar som tillhandahålls gratis av kommunen.

Påsarna finns för upphämting i t.ex. respektive soprum, kommunhuset och i pant/returrummet på ICA Kvantum.


Tänk på att agera miljövänligt och källsortera det icke-komposterade avfallet som du slänger på en av kommunens återvinningsstationer. (LÄNK TILL KNIVSTAS ÅTERVINNING)

Observera att det endast är hushållssopor som får slängas i sophusen och alla större sopor måste köras till återvinningsstationen.

Mer information om återvinningsstationen finns här. För frågor om sopor och sophus går det bra att maila till sopor@gransater.se 

Väg

Vägen som går mellan husen är en privatägd grusväg som förvaltas av styrelsen.

Maxhastigheten är 20km/h.

Vägen ansluter i norr och söder till den större Boängsvägen som förvaltas av Alsike vägförening www.alsikevagforening.se

Mellan 50M och 50N går det en liten gångbana som 2013 asfalterats av Knivsta kommun efter ett medborgarförslag. Gångbanan snöröjes och underhålls av kommunen.

För frågor om vägen går det bra att maila till vag@gransater.se

IT

Gransäter samfällighet är anslutet till Telias fibernät.
Från vår kopplingspunkt, levereras internet, kabel-tv och IP-telefoni i fiberledningar fram till respektive fastighet.

Gransäter samfällighet har ett centralt upphandlat avtal gällande internet 100/100MB, Telia kanalpaket "Lagom" och IP-Telefoni (månadsavgift, ej samtalsmarkeringar) som debiteras kvartalsvis på samfälligehtsfakturan.


Respektive hushåll kan även beställa individuell utökning av grundpaketet. Dessa tjänster beställer man direkt av Telia på 90200 eller Mina sidor och de debiteras direkt från Telia.


Hårdvaran som router för internet och dekoder för kabel-tv ägs av Telia och tillhandahålls av Telia till respektive hushåll som ett lån under avtalstiden.

Det står respektive hushåll fritt att välja annan hårdvara, så länge den är kompatibel med Telias system.


Problem/Felanmälan av IT

Vid alla problem gällande er internet eller kabel-tv anslutning (även hårdvaran), är det Telia ni skall kontakta på telefonnummer 90 200.